Service de la santé
Service de la santé
(07/07/2015)
Service de la santé à Hoi An

Hôpital de Hoi An
Ad: 04 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3862170

Hôpital de Thái Bình Dương
Ad: 06 rue Phan Dinh Phung, Hoi An
Tél: (+84.510) 3921656

Dentiste de Vuong Tu Hoan
Ad: 13 rue Le Loi, Hoi An
Tél: (+84.510) 3861291

Docteur The
Ad: 17/2 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3861393

Docteur Van 
Ad: Hai Ba Truong, Hoi An
Tél: (+84.510) 3863065

Pharmacie de Hoi An
Ad: 64 rue Nguyen Thai Hoc, Hoi An
Tél: (+84.510) 3861258

 Pharmacie de Minh Tam
Ad: 4A rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3914606

Pharmacie 213
Ad: 128 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3861258

Pharmacie 216
Ad: 03 rue Thai Phien, Hoi An
Tél: (+84.510) 3863753

 Pharmacie de Huy Hoang
Ad: 04 rue Ly Thuong Kiet, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916312

 

 

 

 

Lượt xem:  487 Bản in Quay lại

Tin đã đưa