Hôtel de 1 étoile
Hébergement > Hôtel de 1 étoile
Hôtel de 1 étoile
(01/07/2015)
Hôtel de 1 étoile

Huy Hoàng II hôtel  
Adresse: Rue Hung Vuong, Hoi An
Tél: (+84.510) 3861792
kshuyhoang2@dng.vnn.vn
 

 

 

Thanh Bình II hôtel  
Adresse: Rue Nhu Trung, Hoi An 
Tél: (+84.510) 3863715
vothihong@dng.vnn.vn
thanhbinhhotel.com.vn/tb/home

 

 

Dong A hôtel  
Adresse: 540 rue Phan Chu Trinh, Tam Ky
Tél: (+84.510) 3834666
Fax: (+84.510) 6254414

 

 

Hoang Trinh hôtel  
Adresse: 45 rue Le Quy  Don, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916579
kshoangtrinhhoian@gmail.com
www.hoangtrinhhotel.com

 

 

Cua Dai hôtel  
Adresse: 18 rue Cua Dai, Hoi An 
Tél: (+84.510) 3862231
cuadaihotel@dng.vnn.vn

 

 

Dong Khanh hôtel  
Adresse: 42 rue Nguyen Duy Hieu, Hoi An
Tél: (+84.510) 3914400
dongkhanhhotel@yahoo.com

 

 

Thien Thanh hôtel  
Adresse: 16 rue Ba Trieu, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916545
thienthanhhotel@dng.vnn.vn
www.hoianthienthanhhotel.com

 

 

Nhi Nhi hôtel  
Adresse: 60 rue Hung Vuong, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916718
salenhinhihotel@yahoo.com.vn
www.nhinhihotel-hoian.com

 

 

Hoa My hôtel  
Adresse: 201 rue Ly Thuong Kiet, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916582
hoamyhotel12003@yahoo.com

 

 

Thanh Xuan hôtel  
Adresse: 30 rue Ba Trieu, Hoi An
Tel: (+84.510) 3916696
sales@longlifehotels.com
www.longlifehotels.com

 

 

Nhi Trung hôtel  
Adresse: 700 rue Hai Ba Trung, Hoi An
Tél: (+84.510) 3863436
Fax: (+84.510) 3916436
nhitrung@yahoo.com 

 

 

Anh Tuyet hôtel  
Adresse: Rue Nguyen Van Troi, Tam Ky
Tél: (+84.510) 3811460
Fax: (+84.510) 3811460 

 

 

Thanh Van hôtel  
Adresse: 78 rue Tran Hung Dao, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916916
info@thanhvanhotel.com
www.thanhvanhotel.com

 

 

Vinh Huy hôtel  
Adresse: 203 rue Ly Thuong Kiet, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916559
vinhhuyhotel2002@yahoo.com
www.vinhhuyhotel.com

 

 

Thien Nga hôtel 
Adresse: 52 rue Ba Trieu, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916330
thienngahotel@gmail.com

 

 

Hoa Binh hôtel 
Adresse: 696 rue Hai Ba Trung, Hoi An
Tél: (+84.510) 3916838
kshoabinh@hn.vnn.vn

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Hôtel de 1 étoile 12/06/2015

- Hôtel Huy Hoàng II